گروه تولیدی و صنعتی

فلز گستران نور


 

پیشتاز در صنایع فلزیاهم فعالیتهای شرکت

تولید مقاطع صنعتی و انواع پروفیل مفتول و گرانول و نیم کره آلومینیومی
بازیافت ضایعات فلزات رنگین
بازیافت سرب و تولید آلیاژهای سرب
تامین انواع فلزات غیر آهنی جهت مصرف صنایع داخلی