بازیافت آلومینیوم

بازیافت آلومینیوم

کارگاه بازیافت آلومینیوم با استفاده از تجهیزات به روز و نیروهای ماهر بخشی از آلومینیوم مورد نیاز صنایع را از طریق بازیافت آن عنصر از ضایعات صنعتی و غیر صنعتی آلومینیوم تامین نموده واین قبیل ضایعات را جهت حمایت از محیط زیست به چرخه مصرف بازگرداند.