تفکیک و بازیافت انواع فلزات رنگین

تفکیک و بازیافت انواع فلزات رنگین

این شرکت در راستای کاهش وابستگی کشور به مواد معدنی و مواد اولیه مبادرت به جمع آوری و تفکیک ضایعات انواع فلزات و آلیاژهای غیر آهنی نظیرزاماک برنز فسفرمس و ...مینماید.